این مجموعه هر ساله با توجه به اصل ارتباط مستقیم با حضور در نمایشگاه های تخصصی در نظر دارد باارائه  جدیدترین توانمندیهای خود بتواند از نزدیک با مشکلات و نیازهای بازدیدکنندگان آشنا شده و ضمن تبادل نظر راهکارهای کارآمد را به اشتراک گذارد.